דלג על קישורי ניווט
אודותינו
לשירותך
מוצרים
קבל הצעה
הגנת הפרטיות
צור קשר
נגישות

 טפסים 

 
 

כללי

pdfבקשה להסרת פרטים מממשק אינטרנטיpdfבקשה להקמת פוליסה שבוטלה
pdfבקשה לייפוי כוח לבעל רישיון עבור עובדי המעסיקpdfבקשה לשינוי או חידוש
pdfטופס הוראה לחיוב חשבוןpdfטופס העברת צ'קים/שטרות
pdfטופס תשלום דמי ביטוח אלמנטרי שלא על ידי המבוטחpdfטופס תשלומי ביטוח בכרטיס אשראי
pdfנספח א' - ייפוי כוח לסוכן לקבלת מידעpdfנספח ב1 - ייפוי כוח לסוכן לביצוע פעולות
pdfנספח ב2 - ייפוי כוח לסוכן לביצוע פעולות או קבלת מידעpdfרגולציית FATCA טופס W8
pdfרגולציית FATCA טופס W9

Best Invest חיסכון והשקעה

pdfבקשה לביטול העברהpdfבקשה להעברת בעלות בפוליסת מנהלים-בסט אינווסט
pdfבקשה לפידיון מפוליסות בסט אינווסט מנהליםpdfבקשה לפידיון מפוליסת בסט אינווסט לעצמאי
pdfהצהרת משלםpdfטופס העברת שיקים-שטרות - בסט אינווסט
pdfעדכון פרטים אישייםpdfבקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה בפוליסות בסט אינווסט עצמאי
pdfהצעה לתכנית בסט אינווסט לעצמאייםpdfהצעה לתכנית בסט אינווסט למנהלים ועובדים שכירים
pdfשינוי מסלול השקעה Best Invest מנהליםpdfבקשה להפקדת סכום חד פעמי
pdfבקשה לפידיון מפוליסת בסט אינווסט אישיpdfבקשה לשינוי הרכב מסלולי השקעה בפוליסות בסט אינווסט אישי
pdfבקשת העברת כספים בין קופות גמלpdfהצעה לתכנית בסט אינווסט אישי
pdfעדכון שינוי מוטבים

ביטוח עסק

pdfהצעה לביטוח נאמנותpdfטופס הודעה למדור חבויות
pdfטופס תביעה נזק לרכוש (לא רכב)pdfהצהרת עבר ביטוחי למסלול חידושית
pdfהצעה לביטוח בית עסקpdfהצעה לביטוח סחורה בהעברה
pdfהצעה לביטוח חבות מעבידיםpdfהצעה לביטוח אש
pdfהצעה לביטוח הכי למשרד (משרדית)pdfהצעה לביטוח אחריות המוצר
pdfהצעה לביטוח אחריות מקצועיתpdfהצעה לביטוח כספים בכספת און בהעברה
pdfהצעה לביטוח אחריות כלפי ציבור (צד שלישי)

ביטוח רכב

pdfבקשה להחלפת רכבpdfהגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות
pdfהודעה על גניבת רכבpdfהצהרה על אבדן תעודת ביטוח חובה
pdfהצהרת מעסיק בגין ניסיון נהיגה של עובדpdfהצעה לביטוח כלי רכב
pdfטופס הודעה על מקרה תאונה pdfכתב התחייבות לשמירה על סודיות נתוני מאגר

ביטוח הנדסי

pdfהצעה לביטוח עבודות קבלניותpdfהצעה לביטוח ציוד אלקטרוני
pdfהצעה לביטוח צ.מ.ה חדש כולל צד ג'pdfהצעה לביטוח שבר מכני

ביטוח בריאות וסיעוד

pdfהצהרת בריאותpdfהצעה לביטוח בריאות למשפחה
pdfטופס עדכון מצב אי-כושר עבודהpdfטופס תביעה לפיצוי בגין נכות צמיתה עקב תאונה
pdfטופס תביעה לתשלום סכום הביטוח בגין מחלה קשהpdfטופס תביעות בריאות
pdfמסמך השוואה - פוליסות לביטוח בריאותpdfשאלון החלפה והשוואה לבריאות
pdfשאלון תחביבים ועיסוקיםpdfשאלונים רפואיים
pdfהצעה לביטוח סיעודיpdfטופס תביעת סיעוד
pdfהצהרת המועמד לביטוח על הרגלי עישון

ביטוח דירה

pdfטופס בחירת מבצע שרות נזקי מים בדירותpdfטופס תביעה נזק לרכוש (לא רכב)
pdfהצעה לביטוח דירה ולתכולהpdfנספח רעידת אדמה לביטוח דירה
pdfהצעה לביטוח בתים משותפים

ביטוח נסיעות

pdfטופס תביעה נזק לרכוש (לא רכב)pdfהצעה לביטוח נוסעים לחו"ל

ביטוח חיים וחיסכון

pdfבקשה לביטול העברהpdfבקשה לביצוע שינויים בפוליסת מנהלים ועצמאים
pdfבקשה לביצוע שינויים בפוליסת פרטpdfבקשה למשיכת כספים מביטוח מנהלים
pdfבקשה למשיכת כספים מביטוח פרט/עצמאיpdfבקשה לריסק לשנה
pdfבקשת גמלאpdfבקשת הלוואה
pdfהודעת מעסיק על עזיבת מקום עבודהpdfהוראה לחיוב חשבון/כרטיס אשראי
pdfהצהרה לפי חוק איסור הלבנת הוןpdfהצהרת משלם
pdfהצעה לביטוח עתיד לעצמאיםpdfהצעה לביטוח ריסק וכיסויים ביטוחיים (גירסה 02/2015)
pdfטופס העברת שיקים-שטרותpdfטופס הצהרת מוטב בתאגיד
pdfטופס הצעה לרכישת ביטוח עתיד למנהלים (החל מ- 1.1.2013)pdfטופס תביעה למקרה פטירה
pdfטופס תביעות אובדן כושר עבודהpdfכתב מינוי סוכן - ביטוח חיים
pdfכתב שיפוי והתחייבותpdfעדכון פרטים אישיים
pdfעדכון שינוי מוטביםpdfקבלת בעלות ע"י מעסיק חדש
pdfשאלון פיננסיpdfשאלונים רפואיים
pdfטופס תביעה למענךpdfשי אישי (גירסה 07/2014)

ביטוח משכנתא

pdfבקשה לעדכון פוליסה לביטוח חיים עקב מיחזורpdfהכי משכנתא
pdfטופס בקשה לשינויים בפוליסת משכנתא

ביטוח תאונות אישיות ומחלות

pdfהצעה לביטוח תאונות אישיות ומחלותpdfטופס תביעה - תאונות אישיות ומחלות
pdfמשפחה בטוחהpdfטופס תביעה לפוליסה משפחה בטוחה
pdfמשפחה בטוחה פלוס - הצעה לביטוחpdfמשפחה בטוחה פלוס - הצעה לביטוח במכירה טלפונית בלבד