דלג על קישורי ניווט
אודותינו
לשירותך
מוצרים
קבל הצעה
הגנת הפרטיות
צור קשר

 טפסים 

 
 

כללי

pdfבקשה להסרת פרטים מממשק אינטרנטיpdfבקשה להקמת פוליסה שבוטלה
pdfבקשה לייפוי כוח לבעל רישיון עבור עובדי המעסיקpdfבקשה לשינוי או חידוש
pdfטופס הוראה לחיוב חשבוןpdfטופס העברת צ'קים/שטרות
pdfטופס תשלום דמי ביטוח אלמנטרי שלא על ידי המבוטחpdfטופס תשלומי ביטוח בכרטיס אשראי
pdfנספח א' - ייפוי כוח לסוכן לקבלת מידעpdfנספח ב1 - ייפוי כוח לסוכן לביצוע פעולות
pdfנספח ב2 - ייפוי כוח לסוכן לביצוע פעולות או קבלת מידעpdfרגולציית FATCA טופס W8
pdfרגולציית FATCA טופס W9

Best Invest חיסכון והשקעה

pdfבקשה לביטול העברהpdfבקשה להעברת בעלות בפוליסת מנהלים-בסט אינווסט
pdfבקשה לפידיון מפוליסות בסט אינווסט מנהליםpdfבקשה לפידיון מפוליסת בסט אינווסט אישי
pdfבקשה לפידיון מפוליסת בסט אינווסט לעצמאיpdfהצהרת משלם
pdfהצעה לתכנית בסט אינווסט אישיpdfטופס העברת שיקים-שטרות - בסט אינווסט
pdfעדכון פרטים אישייםpdfהצעה לתכנית בסט אינווסט לעצמאיים
pdfהצעה לתכנית בסט אינווסט למנהלים ועובדים שכיריםpdfשינוי מסלול השקעה Best Invest מנהלים
pdfבקשה להפקדת סכום חד פעמיpdfבקשת העברת כספים בין קופות גמל
pdfעדכון שינוי מוטביםpdfשינוי מסלולי השקעה Best Invest אישי ועצמאי

ביטוח עסק

pdfהצעה לביטוח נאמנותpdfטופס הודעה למדור חבויות
pdfטופס תביעה נזק לרכוש (לא רכב)pdfהצהרת עבר ביטוחי למסלול חידושית
pdfהצעה לביטוח בית עסקpdfהצעה לביטוח סחורה בהעברה
pdfהצעה לביטוח חבות מעבידיםpdfהצעה לביטוח אש
pdfהצעה לביטוח הכי למשרד (משרדית)pdfהצעה לביטוח אחריות המוצר
pdfהצעה לביטוח אחריות מקצועיתpdfהצעה לביטוח כספים בכספת און בהעברה
pdfהצעה לביטוח אחריות כלפי ציבור (צד שלישי)

ביטוח רכב

pdfבקשה להחלפת רכבpdfהגשת ערעור על נתוני מאגר הונאות
pdfהודעה על גניבת רכבpdfהצהרה על אבדן תעודת ביטוח חובה
pdfהצהרת מעסיק בגין ניסיון נהיגה של עובדpdfהצעה לביטוח כלי רכב
pdfטופס הודעה על מקרה תאונה pdfכתב התחייבות לשמירה על סודיות נתוני מאגר

ביטוח הנדסי

pdfהצעה לביטוח צ.מ.ה חדש כולל צד ג' מה-2.7.10pdfהצעה לביטוח עבודות קבלניות
pdfהצעה לביטוח ציוד אלקטרוניpdfהצעה לביטוח שבר מכני

ביטוח בריאות וסיעוד

pdfהצהרת בריאותpdfהצעה לביטוח בריאות למשפחה
pdfטופס עדכון מצב אי-כושר עבודהpdfטופס תביעה לפיצוי בגין נכות צמיתה עקב תאונה
pdfטופס תביעה לתשלום סכום הביטוח בגין מחלה קשהpdfטופס תביעות בריאות
pdfשאלון החלפה והשוואה לבריאותpdfשאלון תחביבים ועיסוקים
pdfשאלונים רפואייםpdfטופס תביעת סיעוד
pdfהצהרת המועמד לביטוח על הרגלי עישון

ביטוח דירה

pdfטופס בחירת מבצע שרות נזקי מים בדירותpdfטופס תביעה נזק לרכוש (לא רכב)
pdfהצעה לביטוח דירה ולתכולהpdfנספח רעידת אדמה לביטוח דירה
pdfהצעה לביטוח בתים משותפים

ביטוח נסיעות

pdfטופס תביעה נזק לרכוש (לא רכב)pdfהצעה לביטוח נוסעים לחו"ל

ביטוח חיים וחיסכון

pdfבקשה לביטול העברהpdfבקשה למשיכת כספים מביטוח מנהלים
pdfבקשה למשיכת כספים מביטוח פרט/עצמאיpdfבקשה לריסק לשנה
pdfבקשת גמלאpdfבקשת הלוואה
pdfבקשת העברה (תכנית "שי")pdfהודעת מעסיק על עזיבת מקום עבודה
pdfהוראה לחיוב חשבון/כרטיס אשראיpdfהצהרה לפי חוק איסור הלבנת הון
pdfהצהרת משלםpdfהצעה לביטוח עתיד לעצמאים
pdfהצעה לביטוח ריסק וכיסויים ביטוחיים (גירסה 12/2013)pdfטופס העברת שיקים-שטרות
pdfטופס הצהרת מוטב בתאגידpdfטופס הצעה לרכישת ביטוח עתיד למנהלים (החל מ- 1.1.2013)
pdfטופס תביעה למקרה פטירהpdfטופס תביעות אובדן כושר עבודה
pdfכתב מינוי סוכן - ביטוח חייםpdfכתב שיפוי והתחייבות
pdfעדכון פרטים אישייםpdfעדכון שינוי מוטבים
pdfקבלת בעלות ע"י מעסיק חדשpdfשאלון פיננסי
pdfשאלונים רפואייםpdfטופס תביעה למענך
pdfהצעה לביטוח - שי למנהלים ועובדים שכיריםpdfשי אישי (גירסה 12/2013)

ביטוח משכנתא

pdfבקשה לעדכון פוליסה לביטוח חיים עקב מיחזורpdfהכי משכנתא
pdfטופס בקשה לשינויים בפוליסת משכנתא

ביטוח תאונות אישיות ומחלות

pdfהצעה לביטוח תאונות אישיות ומחלותpdfטופס תביעה - תאונות אישיות ומחלות
pdfמשפחה בטוחהpdfטופס תביעה לפוליסה משפחה בטוחה